Suomen kansallisen Maailman muisti -komitean säännöt


Nimi
Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea (myöh. kansallinen komitea), Nationella världsminneskommittén i Finland, toimii niiden reunaehtojen ja tavoitteiden mukaisesti, jotka on määritelty Unescon Maailman muisti -ohjelman (myöh. Maailman muisti -ohjelma) yleisissä ohjesäännöissä.
 
Tehtävät
Kansallinen komitea vastaa Maailman muisti -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa ja sen tehtäviin kuuluu:
  • koota ja ylläpitää Suomen kansallista Maailman muisti -rekisteriä
  • koordinoida ja arvioida Suomesta kansainväliseen Maailman muisti -rekisteriin tehtyjä esityksiä
  • työskennellä tiiviissä yhteistyössä julkisten ja ei-julkisten organisaatioiden kanssa kehittäen kansallista
  • rekisteriä ja edistäen sekä sen että kansainvälisen rekisterin tunnettuutta
  • tukea Maailman muisti -hankkeiden varainhankintaa
  • työskennellä tiiviissä yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa.

Jäsenyys
Kansallisessa komiteassa on 9–18 jäsentä. Jäsenten tulee edustaa Suomen eri alueita ja asiakirjallisesta ja kirjallisesta kulttuuriperinnöstä vastaavia organisaatioita. Organisaatiot voivat ilmoittaa kansallisen komitean puheenjohtajalle kiinnostuksestaan osallistua kansallisen komitean toimintaan ja nimetä henkilön, joka edustaa organisaatiota. Kansallinen komitea päättää uusien jäsenten ottamisesta puheenjohtajan esittelystä. Uusilla jäsenillä tulee olla kansallisen komitean enemmistön kannatus.
Edustajiksi valittavien tulee omata syvällinen asiantuntemus alaltaan. Jäsenorganisaatiot vastaavat itse omista kuluistaan.
 
Toimikausi
Kansallisen komitean jäsenet otetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jäsen voi kuulua kansalliseen komiteaan kaksi nelivuotiskautta. Nelivuotiskauden lasketaan alkaneen sen kalenterivuoden alusta, jona jäsen on tullut kansalliseen komiteaan. Jäsenet edustavat heidät nimenneitä organisaatioita. Nimeävät organisaatiot voivat vaihtaa edustajaansa kesken kautta.

Sihteeristö
Kansallisella komitealla on sihteeri ja tarvittava määrä muita toimihenkilöitä, joille ei makseta tehtävästä palkkaa tai palkkiota. Sihteeristö vastaa kansallisen komitean hallinnosta ja tukee sen viestintää. Sihteeristön jäsenet voivat olla kansallisessa komiteassa edustetuista organisaatioista tai niiden ulkopuolelta. Kansallinen komitea päättää sihteeristöä koskevista asioista puheenjohtajan esittelystä.

Toimintaperiaatteet
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Kansallinen komitea valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osallistuvien organisaatioiden nimeämien komiteajäsenten keskuudesta.
Kansallisen komitean sihteeristö
Kansallinen valitsee sihteeristön osallistuvien organisaatioiden keskuudesta puheenjohtajan esittelystä.
Oikeudellinen vastuu
Komitea ei ole oikeushenkilö eikä se voi solmia sopimuksia tai tehdä kaupallisia sitoumuksia tai hankintoja.
Kansallinen maailman muisti -rekisteri
Komitea ylläpitää rekisteriä, jossa esitellään kansalliseen Maailman muisti -–rekisteriin hyväksytyt kohteet sekä tekee tunnetuksi Suomen asiakirjallista kulttuuriperintöä ja kansallisen komitean toimintaa. Rekisteri on sähköisessä muodossa osoitteessa www.maailmanmuisti.fi.
Kokoukset
Joka vuosi pidetään vähintään kaksi kokousta, jotka puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu koolle.
Päätösvalta
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, mutta kansalliselle listalle hyväksyttäville ja kansainväliselle listalle esitettäville kohteille on oltava kahden kolmasosan (2/3) enemmistö.
Pöytäkirja
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan komitean jäsenille, jäsenorganisaatioille ja Suomen Unesco-toimikunnalle.
Raportointi
Komitea laatii vuosikertomuksen toiminnastaan toimintavuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja toimittaa sen komitean jäsenille, jäsenorganisaatioille ja Suomen Unesco-toimikunnalle.
Työryhmät
Komitea voi asettaa tarvittaessa valmistelevia työryhmiä.
Asiantuntijoiden kuuleminen
Komitea voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.
 
Vahvistettu Helsingissä 7.3.2016