FI / SV / EN

Den nationella kommittén

Nationella världsminneskommittén i Finland ansvarar på det övergripande planet för genomförandet och uppföljningen av världsminnesprogrammet i Finland. Kommittén har verkat sedan 2014. Dess medlemmar representerar olika områden i Finland och organisationer som ansvarar för det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet.

Som kommitténs ordförande fungerar Jussi Nuorteva, som även är medlem av den internationella rådgivande kommittén för världsminnesprogrammet som Unescos generaldirektör har tillsatt.

Medlemmar

Presidium

Ordförande Jussi Nuorteva

Vice ordförande Päivi Happonen
Riksarkivet

Sekretariat

Sekreterare Tomi Ahoranta
Riksarkivet

Medlemmar

Viveca Rabb
Åbo Akademis Bibliotek

Lauri Harvilahti
Finska litteratursällskapet

Petra Havu
Finlands museiförbund

Lena Karhu
Svenska Centralarkivet

Timo Leskinen
Nationella audiovisuella institutet

Juha Manninen
Finlands Biblioteksförening

Inkamaija Iitiä
Museiverket

Paula Pättikangas
Finlands FN-ungdom

Liisa Savolainen
Nationalbiblioteket

Åke Söderlund
Ålands landskapsarkiv

Stadgar

Namn

Nationella världsminneskommittén i Finland (nedan den nationella kommittén), Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea, verkar enligt de principer och målsättningar som har fastställts i de allmänna stadgarna för Unescos Världsminnesprogram (nedan världsminnesprogrammet).

Uppgifter

Den nationella kommittén ansvarar på det övergripande planet för genomförandet och uppföljningen av världsminnesprogrammet i Finland. Till dess uppgifter hör:

  • att sammanställa och upprätthålla Finlands nationella världsminnesregister
  • att samordna och bedöma de förslag som från Finland läggs fram för det internationella världsminnesregistret
  • att ha ett nära samarbete med offentliga och icke-offentliga organisationer och arbeta med att utveckla det nationella registret och främja kännedomen om både det nationella och det internationella registret
  • att stödja kapitalanskaffningen i anslutning till världsminnesprojekt
  • att arbeta i nära samarbete med Finlands Unesco-kommission.

Medlemskap

Organisationer som är ansvariga för att värna om ett dokumentärt och skriftligt kulturarv kan ansluta sig till nationella kommittén. Medlemsorganisationerna har en permanent representation i kommittén. Utöver representanter för organisationer kan kommittén kalla sakkunniga till kommittén för en viss tid. Antalet medlemmar i nationella kommittén har inte begränsats. Medlemmarna ska representera olika områden i Finland och organisationer som ansvarar för ett dokumentärt och skriftligt kulturarv.

Organisationer som ansöker om anslutning till nationella kommittén kan till kommittéordföranden anmäla sitt intresse av att delta i kommitténs arbete. Medlemsorganisationerna utser själva sina representanter till nationella kommittén. På föredragning av ordföranden beslutar nationella kommittén om att anta nya medlemmar. De nya medlemmarna ska understödjas av majoriteten i nationella kommittén. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Var och en som utses till representant ska ha djup sakkunskap inom sitt eget område.

Medlemsorganisationerna står själva för sina kostnader.

Verksamhetsprinciper

Ordförande och vice ordförande

Nationella kommittén utser ordföranden och viceordföranden för tre år i sänder.

Den nationella kommitténs sekretariat

[Sekretariatet för nationella kommittén inom Världsminnesprogrammet finns vid Riksarkivet.]

Juridiskt ansvar

Kommittén är inte en juridisk person och kan inte ingå avtal eller kommersiella förbindelser eller göra anskaffningar.

Det nationella världsminnesregistret

Kommittén upprätthåller ett register som presenterar de objekt som har godkänts för det nationella världsminnesregistret och arbetar för att skapa kunskap om Finlands dokumentbaserade kulturarv och den nationella kommitténs verksamhet. Registret finns i digital form på www.maailmanmuisti.fi.

Möten

Varje år hålls minst två möten som sammankallas av ordföranden eller, om denna är förhindrad, av vice ordföranden.

Beslutanderätt

Sammanträdet är beslutfört när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Besluten fattas genom majoritetsbeslut.

Protokoll

Över mötena förs protokoll som överlämnas till kommitténs medlemmar, medlemsorganisationerna och Finlands Unesco-kommission.

Rapportering

Kommittén utarbetar en årsberättelse om sin verksamhet före slutet av februari under det år som följer på verksamhetsåret och överlämnar den till kommitténs medlemmar, medlemsorganisationerna och Finlands Unesco-kommission.

Arbetsgrupper

Kommittén kan vid behov tillsätta beredande arbetsgrupper.

Hörande av sakkunniga

Kommittén kan höra utomstående sakkunniga.

 

Fastställt i Helsingfors 27.1.2022