FI / SV / EN

Den nationella kommittén

Nationella världsminneskommittén i Finland ansvarar på det övergripande planet för genomförandet och uppföljningen av världsminnesprogrammet i Finland. Kommittén har verkat sedan 2014. Dess medlemmar representerar olika områden i Finland och organisationer som ansvarar för det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet.

Som kommitténs ordförande fungerar Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva, som även är medlem av den internationella rådgivande kommittén för världsminnesprogrammet som Unescos generaldirektör har tillsatt.

 

Medlemmar

Presidium

Ordförande Jussi Nuorteva
Riksarkivet

Vice ordförande Päivi Happonen
Riksarkivet

Sekretariat

Sekreterare Pertti Hakala
Riksarkivet

Vice sekreterare Marie Pelkonen
Riksarkivet

Medlemmar

Eva Costiander-Huldén
Åbo Akademis Bibliotek

Lauri Harvilahti
Finska litteratursällskapet

Jussi Jääskeläinen
Helsingfors stadsarkivet

Lena Karhu
Svenska Centralarkivet

Timo Leskinen
Nationella audiovisuella institutet

Kimmo Levä
Finlands Museiförbund

Rauha Maarno
Finlands Biblioteksförening

Leena Marsio
Museiverket

Jenni Ruotsalainen
Finlands FN-ungdom

Liisa Savolainen
Nationalbiblioteket

Åke Söderlund
Ålands landskapsarkiv

Stadgar

Namn

Nationella världsminneskommittén i Finland (nedan den nationella kommittén), Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea, verkar enligt de ramvillkor och målsättningar som har fastställts i de allmänna stadgarna för Unescos Världsminnesprogram (nedan världsminnesprogrammet).

Uppgifter

Den nationella kommittén ansvarar på det övergripande planet för genomförandet och uppföljningen av världsminnesprogrammet i Finland. Till dess uppgifter hör:

  • att sammanställa och upprätthålla Finlands nationella världsminnesregister
  • att samordna och bedöma de förslag som från Finland läggs fram för det internationella världsminnesregistret
  • att ha ett nära samarbete med offentliga och icke-offentliga organisationer och arbeta med att utveckla det nationella registret och främja kännedomen om både det nationella och det internationella registret
  • att stödja kapitalanskaffningen i anslutning till världsminnesprojekt
  • att arbeta i nära samarbete med Finlands Unesco-kommission.

Medlemskap

Den nationella kommittén har 9–18 medlemmar. Medlemmarna ska representera olika områden i Finland och organisationer som ansvarar för det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet. Organisationer kan meddela sitt intresse att delta i den nationella kommitténs verksamhet till den nationella kommitténs ordförande och nominera en person som representerar organisationen. Den nationella kommittén fattar beslut om att anta nya medlemmar på föredragning av ordföranden. Nya medlemmar ska ha majoritetsstöd i den nationella kommittén. Personer som utses till representanter ska ha ingående sakkunskap om sin bransch. Medlemsorganisationerna ansvarar själva för sina kostnader.

Mandatperiod

Medlemmarna av den nationella kommittén antas för fyra år i taget. En medlem kan ingå i den nationella kommittén under två fyraårsperioder. En fyraårsperiod anses ha börjat vid inledningen av det kalenderår under vilket medlemmen gick med i den nationella kommittén. Medlemmarna representerar de organisationer som har nominerat dem. De nominerande organisationerna kan byta representant mitt under en period.

Sekretariat

Den nationella kommittén har en sekreterare och ett behövligt antal andra funktionärer som inte betalas lön eller arvode för uppgiften. Sekretariatet ansvarar för administrationen inom den nationella kommittén och stödjer dess kommunikation. Medlemmarna av sekretariatet kan komma från de organisationer som är representerade i den nationella kommittén eller utifrån. Den nationella kommittén fattar beslut i frågor som rör sekretariatet på föredragning av ordföranden.

Verksamhetsprinciper

Ordförande och vice ordförande

Den nationella kommittén väljer en ordförande och en vice ordförande bland de kommittémedlemmar som de deltagande organisationerna har utsett.

Den nationella kommitténs sekretariat

Den nationella kommittén utser sekretariatet bland de deltagande organisationerna på föredragning av ordföranden.

Juridiskt ansvar

Kommittén är inte en juridisk person och kan inte ingå avtal eller kommersiella förbindelser eller göra anskaffningar.

Det nationella världsminnesregistret

Kommittén upprätthåller ett register som presenterar de objekt som har godkänts för det nationella världsminnesregistret och arbetar för att skapa kunskap om Finlands dokumentbaserade kulturarv och den nationella kommitténs verksamhet. Registret finns i digital form på www.maailmanmuisti.fi.

Möten

Varje år hålls minst två möten som sammankallas av ordföranden eller, om denna är förhindrad, av vice ordföranden.

Beslutanderätt

Mötet är beslutfört när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut fattas som majoritetsbeslut, men objekt som ska godkännas för den nationella listan och föreslås för den internationella listan ska ha en majoritet på två tredjedelar (2/3).

Protokoll

Över mötena förs protokoll som överlämnas till kommitténs medlemmar, medlemsorganisationerna och Finlands Unesco-kommission.

Rapportering

Kommittén utarbetar en årsberättelse om sin verksamhet före slutet av februari under det år som följer på verksamhetsåret och överlämnar den till kommitténs medlemmar, medlemsorganisationerna och Finlands Unesco-kommission.

Arbetsgrupper

Kommittén kan vid behov tillsätta beredande arbetsgrupper.

Hörande av sakkunniga

Kommittén kan höra utomstående sakkunniga.

Fastställt i Helsingfors 7.3.2016