FI / SV /

Föreslå ett objekt

I det nationella världsminnesregistret har man sammanställt det dokumentbaserade och skriftliga kulturarv som är av nationell betydelse och som kan innehas av olika organisationer, samfund eller i vissa fall privatpersoner. Registerobjekten är dokument där lagringsformen och lagringsmediet är analogt eller digitalt och innehållet kan bestå av tecken, text, bilder, rörlig bild eller ljud. Objektets innehåll och lagringsmedium kan ha viktiga estetiska, kulturella eller tekniska särdrag.

Varför föreslå ett objekt till det nationella registret?

 • Det nationella registret upprätthålls på tre språk (finska, svenska och engelska) och främjar objektens öppenhet, tillgänglighet och synlighet
 • Möjlighet att utöka människors kännedom om kulturarvet och skyddet av detta
 • Rätt att använda Unescos symbol Memory of the World i anslutning till objektet

Vem kan utarbeta ett förslag?

Förslag till det nationella registret kan läggas fram av ett samfund eller en organisation.

När kan ett objekt föreslås?
Objekt kan föreslås när en ansökningsomgång pågår. Det meddelas på denna sida när en ansökningsomgång inleds.

Hur ska förslaget utarbetas?

Förslaget kan utarbetas på finska eller svenska. Som mall används förslagsblanketten (pdf). Blankettens struktur kopieras som struktur för förslaget. Alla frågor på blanketten ska besvaras så uttömmande som möjligt. Svaren på blanketten får kombineras så länge alla frågor besvaras. Hjälp med att fylla i blanketten kan fås genom att skicka e-post till maailmanmuisti[a]arkisto.fi, varvid en medlem av den nationella kommittén hjälper till med ifyllandet av blanketten.

Förslaget skickas som bilaga i doc-format till maailmanmuisti[a]arkisto.fi.

Om ett förslag godkänns publiceras sammanfattningen på förslagsblanketten som presentationstext för registerobjektet på den här webbplatsen.

Hur väljs objekten ut?

Den nationella världsminneskommittén behandlar förslagen utifrån kriterier som har fastställts i förväg. Målet är att utreda om förslaget är av sådan nationell betydelse att det kan inkluderas i det nationella världsminnesregistret. Kommittén förbehåller sig rätten att be sakkunniga uttala sig om förslag till Finlands nationella världsminnesregister.

Bedömningen av kriterierna är komparativ och relativ. Det finns ingen absolut, entydig mätare av kulturell betydelse, utan valet bygger alltid på en mer omfattande bedömning och jämförelse med objekt som har godkänts och förkastats tidigare. Urvalet till registret ska bygga på en bedömning av objektets egna förtjänster i förhållande till urvalskriterierna.

Kriterier

Det första kriteriet – autenticitet

Objektet ska först uppfylla autenticitetskriteriet. Objektets proveniens ska vara känd, identifierbar och sammanhängande. Det får inte vara en kopia eller en förfalskning.

Det andra kriteriet – unicitet och oersättlighet

Finlands kulturarv skulle bli fattigare om objektet försvann eller förstördes. Objektet kan vara en av de enda representanterna av motsvarande slag för sin art. Objektet ska ha haft stort inflytande i sin historiska kontext.

Det tredje kriteriet – kulturell betydelse

 • Objektets kulturella betydelse ska uppfylla ett eller flera av de kriterier som räknas upp nedan. Eftersom betydelsen är relativ framgår uppfyllandet av kriterierna bäst genom en jämförelse med de objekt som redan har godkänts i registret.
 • Tid eller historisk kontext – objektet kan i synnerhet lyfta fram en viss samhällelig eller kulturell tidsperiod. Objektet kan på ett särskilt sätt spegla en vändpunkt eller en betydande samhällelig eller kulturell förändring eller början på en ny tid, dvs. det är det första i sitt slag i Finland. Objektets ålder är inte i sig själv ett urvalskriterium.
 • Plats eller regional betydelse – den plats där objektet har utarbetats har stor inverkan på bedömningen av objektets betydelse. Objektet kan anknyta till en plats som är viktig för den nationella historien eller kulturhistorien eller så har platsen haft betydande inverkan på de händelser eller fenomen som objektet skildrar. Objektet kan även skildra historiska platser, miljöer eller institutioner som inte längre existerar.
 • Människor eller nationell betydelse eller samhällelig och kulturell kontext – objektet kan vara ett uttryck för stora nationella, samhälleliga eller kulturella brytningsskeden. Det kan även spegla enskilda människors eller gruppers betydelse.
 • Ämne eller tema – objektets innehåll kan representera betydande utveckling på vetenskapens, politikens, ideologiernas, idrottens eller konstens område.
 • Form och stil – objektet kan ha betydande estetiskt, språkligt eller stilmässigt värde. Det kan även vara ett typexempel på en framställning eller ett lagringsmedium eller på ett lagringsmedium eller en lagringsmetod som har försvunnit eller håller på att försvinna.

Andra omständigheter att beakta

 • Sällsynthet – är objektet genom sitt innehåll eller exempelvis sin form ett sällsynt bevarat exempel på sin tid eller sin typ?
 • Helhet – har objektet bevarats i så oskadat, helt och ursprungligt skick som möjligt med beaktande av lagringsmediets fysiska begränsningar?
 • Hot – är objektet i säkerhet eller är det föremål för något yttre eller inre hot?
 • Förvaltnings- och förvaringsplan – finns det en plan där man beaktar objektets betydelse, skyddsbehov, förvaring och användbarhet/tillgänglighet?