FI / SV / EN

Voudintilit

Godkändes år: 2022

Förvaras av: Riksarkivet

Fogderäkenskaper-samling

Fogderäkenskaper är en till sin omfattning och integritet unik samling av skatteförteckningar, jordeböcker, kvitton, brevavskrifter, förteckningar över ödegårdar och böteslängder från Finland åren 1537–1634. Materialet tillkom genom en skattereform under ledning av kung Gustav Vasa (ca 1496–1560, vid makten 1523–1560), då en fogde som lydde direkt under kronan tillsattes för att förvalta rikets beskattning. Riket fördelades i fögderier och fogden i varje fögderi skulle årligen överlämna de handlingar som tillkommit i samband med skatteuppbörden till kungliga slottets räknekammare i Stockholm för granskning. Efter granskningen sparades handlingarna i slottets arkiv.  

Samlingen innehåller nästan en halv miljon folianter med listor och andra dokument i anslutning till skatteuppbörden som till sitt innehåll är mycket mångsidiga. Till samlingen hör fögderiernas årliga räkenskaper, kvitton, brevavskrifter, jordeböcker, böteslängder, tiondeskattelängder, förteckningar över ödegårdar, förteckningar över boskaps- och såningsskatt samt förteckningar över olika specialskatter. På grund av att dokumentkulturen var i barnaskorna varierar metoderna för registreringen av handlingar och personligheten hos de fogdar som skapat materialet avspeglas på sidorna ur materialen.  

Fogderäkenskaper utgör ett exceptionellt omfattande och heltäckande källmaterial, utan vilket våra kunskaper om 1500-talet i Finland skulle vara betydligt mer begränsade. Samlingen gör det möjligt att granska tidsperiodens samhällsfenomen, bebyggelse, ekonomi, handel och sociala förhållanden, såväl i fögderierna som i enskilda socknar och kungsgårdar. Dessutom berättar dokumenten om förvaltnings- och bokföringssystemet i större utsträckning inom hela det svenska riket, vilket gör samlingen betydande även för den nordiska historieforskningen.   

I ett vidare  perspektiv avspeglar fogderäkenskaperna en brytningsfas då kronan tog Sveriges rikes område i ett stramare grepp och gradvis bröt ner det medeltida, mycket splittrade, förvaltningssystemet. De viktigaste redskapen i denna process är reformerna av skatte- och rättssystemen. Samtidigt övergick Sverige från katolicismen till den lutherska tron under ledning av kronan, vilket även ledde till en förändring av den religiösa kulturen. På det hela taget vävs dessa brytningar in i den moderna statsbildningsprocessen som i Sverige anses ha börjat just under Gustav Vasas regeringstid.  

Fogderäkenskaperna för Finland är särskilt väl bevarade och överfördes till en egen samling från Sverige till Riksarkivets besittning under 1800-talet. Eldsvådor har historiskt sett inverkat på Fogderäkenskaperna i det som idag är Sverige, men det finska områdets fogderäkenskaper har i stort sett bevarats i sin helhet. Riksarkivets Fogderäkenskaper-samling är alltså till sin integritet, omfattning och mångsidighet en unik och ovärderlig samling dokument om livet på 1500-talet.