FI / SV / EN

K. Finska Hushållningssällskapets Arkiv (1797-1917)

Arkivet utgör en utmärkt nyckel till kunskap om de sociala, politiska och ekonomiska förhållanden som rådde i 1800-talets Finland och om jordbrukssamhällets förändring.

K. Finska Hushållningssällskapets verksamhet

K. Finska Hushållningssällskapet (först Kongl. FHS, fr.o.m. 1809 Kejserliga FHS t.o.m. 1917) grundades år 1797 för att förbättra Finlands ekonomi och befolkningens levnadsförhållanden. För att få en heltäckande bild av de sociala och ekonomiska förhållanden som rådde i landet inrättade sällskapet ett landsomfattande nätverk av korrespondenter. Bl.a. lantbruket, skogsvården och skolväsendet hörde till de områden sällskapet eftersträvade att utveckla. Sällskapet idkade upplysande verksamhet och gav ut populärt avfattade skrifter. Den första utkom 1789 och beskriver hur man tillverkar nödbröd av mossa. Sällskapet var även av betydelse vid etableringen av en statsadministration i landet efter 1809 och likaså när lantdagen sammankallades 1863.

En betydande arkivsamling

K. Finska Hushållningssällskapet hör till ett led av liknande ekonomiska sällskap som grundades under 1700-talet runt om i Europa. K. Finska hushållningssällskapets arkivs unika ställning kommer sig av dess omfattning. Arkivet består förutom av protokoll och korrespondens även t.ex. av vaccinationsprogram, information om förbättrad potatisskörd, utbildningens utveckling samt information över priser som sällskapet delat ut till framstående medborgare. Materialet är till största del på svenska.