FI / SV / EN

Kansallinen komitea

Suomen kansallinen komitea vastaa Maailman muisti -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa. Komitea on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Sen jäsenet edustavat Suomen eri alueita ja asiakirjallisesta ja kirjallisesta kulttuuriperinnöstä vastaavia organisaatioita.

Komitean puheenjohtajana toimii Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva, joka on myös Unescon pääjohtajan asettaman Maailman muisti -ohjelman kansainvälisen neuvoa-antavan komitean jäsen.

Jäsenet

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Jussi Nuorteva
Kansallisarkisto

Varapuheenjohtaja Päivi Happonen
Kansallisarkisto

Sihteeristö

Sihteeri Pertti Hakala
Kansallisarkisto

Varasihteeri Marie Pelkonen
Kansallisarkisto

Medlemmar

Eva Costiander-Huldén
Åbo Akademin kirjasto

Lauri Harvilahti
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Jussi Jääskeläinen
Helsingin kaupunginarkisto

Lena Karhu
Svenska Centralarkivet

Timo Leskinen
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Kimmo Levä
Museoliitto

Rauha Maarno
Suomen kirjastoseura

Leena Marsio
Museovirasto

Jenni Ruotsalainen
Suomen YK-nuoret

Liisa Savolainen
Kansalliskirjasto

Åke Söderlund
Ahvenanmaan maakunnanarkisto

Säännöt

Nimi

Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea (myöh. kansallinen komitea), Nationella världsminneskommittén i Finland, toimii niiden reunaehtojen ja tavoitteiden mukaisesti, jotka on määritelty Unescon Maailman muisti -ohjelman (myöh. Maailman muisti -ohjelma) yleisissä ohjesäännöissä.

Tehtävät

Kansallinen komitea vastaa Maailman muisti -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa ja sen tehtäviin kuuluu:

  • koota ja ylläpitää Suomen kansallista Maailman muisti -rekisteriä
  • koordinoida ja arvioida Suomesta kansainväliseen Maailman muisti -rekisteriin tehtyjä esityksiä
  • työskennellä tiiviissä yhteistyössä julkisten ja ei-julkisten organisaatioiden kanssa kehittäen kansallista rekisteriä ja edistäen sekä sen että kansainvälisen rekisterin tunnettuutta
  • tukea Maailman muisti -hankkeiden varainhankintaa
  • työskennellä tiiviissä yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa.

Jäsenyys

Kansallisessa komiteassa on 9–18 jäsentä. Jäsenten tulee edustaa Suomen eri alueita ja asiakirjallisesta ja kirjallisesta kulttuuriperinnöstä vastaavia organisaatioita. Organisaatiot voivat ilmoittaa kansallisen komitean puheenjohtajalle kiinnostuksestaan osallistua kansallisen komitean toimintaan ja nimetä henkilön, joka edustaa organisaatiota. Kansallinen komitea päättää uusien jäsenten ottamisesta puheenjohtajan esittelystä. Uusilla jäsenillä tulee olla kansallisen komitean enemmistön kannatus. Edustajiksi valittavien tulee omata syvällinen asiantuntemus alaltaan. Jäsenorganisaatiot vastaavat itse omista kuluistaan.

Toimikausi

Kansallisen komitean jäsenet otetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jäsen voi kuulua kansalliseen komiteaan kaksi nelivuotiskautta. Nelivuotiskauden lasketaan alkaneen sen kalenterivuoden alusta, jona jäsen on tullut kansalliseen komiteaan. Jäsenet edustavat heidät nimenneitä organisaatioita. Nimeävät organisaatiot voivat vaihtaa edustajaansa kesken kautta.

Sihteeristö

Kansallisella komitealla on sihteeri ja tarvittava määrä muita toimihenkilöitä, joille ei makseta tehtävästä palkkaa tai palkkiota. Sihteeristö vastaa kansallisen komitean hallinnosta ja tukee sen viestintää. Sihteeristön jäsenet voivat olla kansallisessa komiteassa edustetuista organisaatioista tai niiden ulkopuolelta. Kansallinen komitea päättää sihteeristöä koskevista asioista puheenjohtajan esittelystä.

Toimintaperiaatteet

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kansallinen komitea valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osallistuvien organisaatioiden nimeämien komiteajäsenten keskuudesta.

Kansallisen komitean sihteeristö

Kansallinen valitsee sihteeristön osallistuvien organisaatioiden keskuudesta puheenjohtajan esittelystä.

Oikeudellinen vastuu

Komitea ei ole oikeushenkilö eikä se voi solmia sopimuksia tai tehdä kaupallisia sitoumuksia tai hankintoja.

Kansallinen maailman muisti -rekisteri

Komitea ylläpitää rekisteriä, jossa esitellään kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin hyväksytyt kohteet sekä tekee tunnetuksi Suomen asiakirjallista kulttuuriperintöä ja kansallisen komitean toimintaa. Rekisteri on sähköisessä muodossa osoitteessa www.maailmanmuisti.fi.

Kokoukset

Joka vuosi pidetään vähintään kaksi kokousta, jotka puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu koolle.

Päätösvalta

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, mutta kansalliselle listalle hyväksyttäville ja kansainväliselle listalle esitettäville kohteille on oltava kahden kolmasosan (2/3) enemmistö.

Pöytäkirja

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan komitean jäsenille, jäsenorganisaatioille ja Suomen Unesco-toimikunnalle.

Raportointi

Komitea laatii vuosikertomuksen toiminnastaan toimintavuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja toimittaa sen komitean jäsenille, jäsenorganisaatioille ja Suomen Unesco-toimikunnalle.

Työryhmät

Komitea voi asettaa tarvittaessa valmistelevia työryhmiä.

Asiantuntijoiden kuuleminen

Komitea voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

Vahvistettu Helsingissä 7.3.2016