FI / SV / EN

Kansallinen komitea

Suomen kansallinen komitea vastaa Maailman muisti -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa. Komitea on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Sen jäsenet edustavat Suomen eri alueita ja asiakirjallisesta ja kirjallisesta kulttuuriperinnöstä vastaavia organisaatioita.

Komitean puheenjohtajana toimii Jussi Nuorteva, joka on myös Unescon pääjohtajan asettaman Maailman muisti -ohjelman kansainvälisen neuvoa-antavan komitean jäsen.

Jäsenet

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Jussi Nuorteva

Varapuheenjohtaja Päivi Happonen
Kansallisarkisto

Sihteeristö

Sihteeri Marie Koskensivu
Kansallisarkisto

Jäsenet

Eva Costiander-Huldén
Åbo Akademin kirjasto

Lauri Harvilahti
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Petra Havu
Museoliitto

Jussi Jääskeläinen
Helsingin kaupunginarkisto

Lena Karhu
Svenska Centralarkivet

Timo Leskinen
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Juha Manninen
Suomen kirjastoseura

Leena Marsio
Museovirasto

Paula Pättikangas
Suomen YK-nuoret

Liisa Savolainen
Kansalliskirjasto

Åke Söderlund
Ahvenanmaan maakunnanarkisto

Säännöt

Nimi

Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea (myöh. kansallinen komitea), Nationella världsminneskommittén i Finland, toimii niiden käytäntöjen ja tavoitteiden mukaisesti, jotka on määritelty Unescon Maailman muisti -ohjelman (myöh. Maailman muisti -ohjelma) yleisissä ohjesäännöissä.

Tehtävät

Kansallinen komitea vastaa Maailman muisti -ohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja seurannasta Suomessa ja sen tehtäviin kuuluu:

  • koota ja ylläpitää Suomen kansallista Maailman muisti -rekisteriä
  • koordinoida ja arvioida Suomesta kansainväliseen Maailman muisti -rekisteriin tehtyjä esityksiä
  • työskennellä tiiviissä yhteistyössä julkisten ja ei-julkisten organisaatioiden kanssa kehittäen kansallista rekisteriä ja edistäen sekä sen että kansainvälisen rekisterin tunnettuutta
  • tukea Maailman muisti -hankkeiden varainhankintaa
  • työskennellä tiiviissä yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa.

Jäsenyys

Kansallisen komitean jäseniksi voivat liittyä asiakirjallisen ja kirjallisen kulttuuriperinnön vaalimisesta vastaavat organisaatiot. Jäsenorganisaatioiden edustus kansallisessa komiteassa on pysyvä. Organisaatioiden edustajien lisäksi komitea voi kutsua määräajaksi asiantuntijoita. Kansallisen komitean jäsenmäärää ei ole rajoitettu. Jäsenten tulee edustaa Suomen eri alueita ja asiakirjallisesta ja kirjallisesta kulttuuriperinnöstä vastaavia organisaatioita.

Kansallisen komitean jäseneksi hakevat organisaatiot voivat ilmoittaa kansallisen komitean puheenjohtajalle kiinnostuksestaan osallistua kansallisen komitean toimintaan. Jäsenorganisaatiot nimeävät itse edustajansa kansalliseen komiteaan. Kansallinen komitea päättää uusien jäsenten ottamisesta puheenjohtajan esittelystä. Uusilla jäsenillä tulee olla kansallisen komitean enemmistön kannatus. Äänten jakaantuessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Edustajiksi valittavien tulee omata syvällinen asiantuntemus alaltaan.

Jäsenorganisaatiot vastaavat itse omista kuluistaan.

Sihteeristö

Kansallisella komitealla on sihteeri ja tarvittava määrä muita toimihenkilöitä, joille ei makseta tehtävästä palkkaa tai palkkiota. Sihteeristö vastaa kansallisen komitean hallinnosta ja tukee sen viestintää. Sihteeristön jäsenet voivat olla kansallisessa komiteassa edustetuista organisaatioista tai niiden ulkopuolelta. Kansallinen komitea päättää sihteeristöä koskevista asioista puheenjohtajan esittelystä.

Toimintaperiaatteet

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Kansallinen komitea valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kansallisen komitean sihteeristö

[Kansallisarkistossa on Maailman muisti -ohjelman kansallisen komitean sihteeristö.]

Oikeudellinen vastuu

Komitea ei ole oikeushenkilö eikä se voi solmia sopimuksia tai tehdä kaupallisia sitoumuksia tai hankintoja.

Kansallinen maailman muisti -rekisteri

Komitea ylläpitää rekisteriä, jossa esitellään kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin hyväksytyt kohteet sekä tekee tunnetuksi Suomen asiakirjallista kulttuuriperintöä ja kansallisen komitean toimintaa. Rekisteri on sähköisessä muodossa osoitteessa www.maailmanmuisti.fi.

Kokoukset

Joka vuosi pidetään vähintään kaksi kokousta, jotka puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu koolle.

Päätösvalta

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Pöytäkirja

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan komitean jäsenille, jäsenorganisaatioille ja Suomen Unesco-toimikunnalle.

Raportointi

Komitea laatii vuosikertomuksen toiminnastaan toimintavuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja toimittaa sen komitean jäsenille, jäsenorganisaatioille ja Suomen Unesco-toimikunnalle.

Työryhmät

Komitea voi asettaa tarvittaessa valmistelevia työryhmiä.

Asiantuntijoiden kuuleminen

Komitea voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Vahvistettu Helsingissä 27.1.2022.