FI / SV / EN

Världsminnesprogrammet

Världsminnesprogrammet (på engelska) upprätthålls av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco. Programmets vision är att världens arkiv- och biblioteksarv tillhör alla, att det skyddas för oss alla och att det ständigt finns tillgängligt för alla enligt de kulturella sederna och den kulturella praxisen.

Målen för Unescos Världsminnesprogram

  • Underlätta skyddet av mänsklighetens arkiv- och biblioteksarv med hjälp av den lämpligaste tekniken.
  • Underlätta den globala tillgången till arkiv- och biblioteksarvet.
  • Öka den globala medvetenheten om arkiv- och biblioteksarvets existens och betydelse.

Unescos Världsminnesregister

Unesco upprätthåller det internationella världsminnesregistret. Registret innehåller en sammanställning av det arkiv- och biblioteksarv som Unescos internationella rådgivande kommitté (International Advisory Committee) har rekommenderat och som Unescos generaldirektör har godkänt efter att ha konstaterat att det motsvarar de urvalskriterier som har fastställts beträffande global betydelse och betydande universellt värde.

Finländska objekt i Unescos Världsminnesregister

Från Finland har tre objekt valts ut till det internationella världsminnesregistret. Läs mer om objekten på Unescos webbplats.

År 1997 utsågs A. E. Nordenskiölds samling, som förvaras på Nationalbiblioteket, till det första objektet i registret. År 2009 lades furstehuset Radziwills biblioteks- och arkivhelhet, som förvaras i delar på Nationalbiblioteket och nio andra europeiska bibliotek, till i registret. Det senaste finländska objektet lades till i registret 2015, när Skoltbyns arkiv, som förvaras av Samearkivet, godkändes.

Förslag på objekt till Unescos Världsminnesregister

Objekt som är av regional, internationell eller global betydelse kan föreslås för det internationella världsminnesregister som Unesco upprätthåller. Förslag på registerobjekt kan lämnas av enskilda personer eller organisationer, till exempel staters regeringar och medborgarorganisationer. Unesco prioriterar ansökningar som har lämnats in via de regionala eller nationella världsminneskommittéerna eller de nationella Unesco-kommissionerna

Finlands nationella världsminneskommitté rekommenderar att objekt där målet är att få objektet inkluderat i det internationella registret först föreslås för det nationella registret. Finlands nationella kommitté bereder förslag till det internationella världsminnesregistret. Under beredningsprocessen förordar Finlands Unesco-kommission förslaget. Den slutliga föredragningen för Unesco görs av Finlands nationella kommitté.

Ett förslag godkänns i det internationella världsminnesregistret om Unescos internationella rådgivande kommitté rekommenderar det och Unescos generaldirektör har godkänt förslaget efter att ha konstaterat att det motsvarar de urvalskriterier som har fastställts beträffande global betydelse och betydande universellt värde.